שיטת העבודה

לשם קבלת מידע נוסף, ניתן לבחור בכל אחד מהקישורים הבאים, שמתארים את שיטת העבודה של החברה.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

בדיקות ואבחונים ארגוניים

מיפוי הסביבה הארגונית - תפעולית של הארגון :  
 
- זיהוי ולימוד ארגונים מקבילים/מתחרים בארץ ובעולם.
 
- הכרה ולימוד של "לקוחות" הארגון, הקיימים והפוטנציאלים וצרכיהם.
 
- הכרת החוקים, התקנות והמדיניות בתחומים הרלוונטיים לפעולה הארגונית (לזיהוי אילוצים והזדמנויות).

- ניתוח היבטים כלכליים, חברתיים, פוליטיים, תרבותיים הנוגעים לפעילות הארגונית, וכן זיהוי תמורות ומגמות העשויות להשפיע על הארגון.
 

 

לימוד מעמיק של הארגון  

לימוד וניתוח התפיסה התפעולית, המטרות, המבנה, תהליכי העבודה, הממשקים, התרבות הארגונית, אמצעי הייצור, המערכות, התפוקות וכיו"ב של הלקוח. 

לשם כך אנו עושים שימוש בכלים כדוגמת:
 
- עריכת ראיונות עומק עם אנשי מפתח בארגון, ממונים, לקוחות, ספקים ובעלי תפקידים נוספים בסביבה הארגונית.
 
- לימוד מסמכים: לימוד וניתוח פרסומים, תכניות עבודה, חזון ארגוני, מסמכי תיעוד ארגוני (נהלים, תיאורי תפקיד, פרוטוקולים וכיו"ב).

- עיבוד נתונים – הכרה וניתוח של תקני כוח-האדם, נתוני מערכות תגמול, נתונים לגבי הפעילות התפעולית והכלכלית, נתונים סטטיסטיים, דו"חות עיתיים וכיו"ב.
 

עיבוד אינטגרטיבי של ממצאי האבחון :   

 
ניתוח איכותי וכמותי של המידע, שהתקבל במסגרת תהליך הלימוד והאבחון הארגוני, לשם בניית תמונת מצב ארגונית כבסיס לקבלת החלטות בנוגע להיערכות הארגונית.


ניתוח וגיבוש האסטרטגיה הארגונית והתפיסה התפעולית  
 
ניתוח אסטרטגי, הכולל אפיון משותף עם הלקוח של האלמנטים הבאים: ייעוד הארגון, מטרות-העל, קהל היעד, ה"לקוחות", התפוקות המרכזיות, המבנה הארגוני וכן שיטות ותהליכי העבודה המרכזיים. בתהליך הניתוח והאפיון האסטרטגי נעשה שימוש במתודולוגיות כדוגמת SWOT.
 
זיהוי מגבלות, ליקויים, חסמים וקשיים ארגוניים :
 
איתור המגבלות, הליקויים, החסמים והקשיים הארגוניים – המערכתיים והפרטניים – הקיימים, ומיפויים לשם קבלת תמונה כוללת.  
 
פיתוח חלופות ארגוניות וכיווני מענה ארגוניים :  
 
על סמך לימוד וניתוח המצב הקיים ובהתבסס על הניתוח האסטרטגי, מפתחים יועצי סיגו חלופות להיערכות הארגונית האסטרטגית, כגון: היערכות ארגונית על-בסיס תהליכי או תמאטי (נושאי), היערכות על-בסיס עקרונות ריכוזיים או ביזוריים וכיו"ב.  
כמו כן, מגובשים כיווני מענה ופתרונות ארגוניים נוספים – תהליכיים, התנהגותיים ותרבותיים – תוך חתירה לשיפור פעילות הארגון והישגיו. 

הערכת החלופות :
 
על מנת לאמוד את ערכה היחסי של כל חלופה, מאופיינים ומוגדרים פרמטרים להערכת החלופות. על בסיס פרמטרים אלו, מבוצעת השוואה של החלופות הארגוניות לשם זיהוי של החלופה האופטימאלית (מיטבית) עבור הארגון (מבחינת צרכי הארגון, משאביו, יעדיו וכיו"ב) 
 
המלצה על חלופה מועדפת והפעלתה :
 
פיתוח החלופה המועדפת באמצעות תכנון מפורט של מכלול ההיבטים הארגוניים הנדרשים, לרבות תקינת כוח אדם (מקורות ושימושים), זהות התפקידים ורמתם, תהליכי עבודה מרכזיים, ממשקי עבודה, מדדי ביצוע ורמת שירות וכיו"ב.
כמו כן, מאופיינות ומגובשות המערכות התומכות בליבת הפעילות הארגונית, כדוגמת עקרונות וכלים מחשוביים, תקשורתיים, לוגיסטיים ואדמיניסטרטיביים.  

לאורך כל תהליך העבודה אנו עובדים בשיתוף פעולה עם בעלי התפקידים האחראים בארגון, תוך דיאלוג מתמיד עם מנהלי ועובדי הארגון הרלוונטיים לתהליך השינוי.
 
 

הכנת תכנית יישום והפעלתה
 
 
גיבוש תכנית ליישום השינוי הארגוני ולהטמעת השינויים הכלולים במסגרת החלופה המועדפת. גיבוש תכנית היישום ייעשה תוך שיתוף פעולה עם גורמי מפתח בארגון, ובהתחשבות במאפייניו הייחודיים של הארגון.
תכנית היישום כוללת את הפעולות הדרושות לביצוע השינוי הארגוני, את "אבני הדרך" המרכזיות בתהליך השינוי וכן את לוחות הזמנים לביצוען.   
 
הפעלת תכנית היישום כוללת את השלבים הבאים:
 
- הצגה הדרגתית של החלופה המועדפת ושל התכנית ליישומה ליחידות הרלוונטיות ברמות הארגוניות השונות.  
 
- הטמעת החלופה המועדפת, תוך ליווי יישומה במכלול ההיבטים ומתן מענה לחסמים המאותרים בתהליך ההטמעה.
 

- בקרה על אופן הטמעת החלופה המועדפת ועדכון תכנית היישום בהתאם לצורך.