ליווי תהליכי Outsourcing

מיקור חוץ הינו תהליך מורכב, אשר במסגרתו מחליט הארגון על הוצאת שירותים/תהליכים, המבוצעים על ידו לביצוע על ידי גוף חיצוני (משיקולי מדיניות, תפעול, יעילות וכיו"ב). בשל מורכבותו של תהליך זה, ישנה חשיבות רבה לביצוע מיפוי ובחינה של השירותים/התהליכים המרכזיים, המתקיימים בארגון, כמו גם להערכת מידת הלימתם של תהליכים/שירותים אלה לביצוע באמצעות מיקור חוץ.  
 

בין השירותים, שאנו מציעים במסגרת ליווי תהליכי מיקור חוץ ניתן למנות:

  • מיפוי ראשוני של השירותים/התהליכים הארגוניים ובחינת מידת הלימתם לביצוע באמצעות מיקור חוץ (בהתאם למדיניות הארגון, ייעודו וכיו"ב).
  • בחינת התכנות, כדאיות וישימות של הוצאת שירותים/תהליכים ממסגרת הפעילות הארגונית השוטפת.
  • סיוע באפיון והגדרת מפרט השירותים, הנדרשים מהגוף החיצוני.
  • ייעוץ וליווי בהבניית מנגנוני מיקור חוץ (מנגנוני דיווח, פיקוח, בקרה וכיו"ב) .
  • סיוע בהכנת מכרזים ובתהליכי בדיקת ההצעות ובכלל זה: אפיון פרופיל נותן השירותים, קביעת תנאי סף למכרז, הגדרת מפרט השירותים, הכנת מפ"ל וקביעת אמות מידה לבחירת הזוכה.
  • ייעוץ וליווי תהליכי הפרטת גופים ציבוריים-ממשלתיים.