בדיקות ואבחונים ארגוניים

אבחון ארגוני הוא תהליך הנועד לשקף לארגון את המציאות הארגונית ובמסגרת זאת מוצג תיאור וניתוח של המאפיינים, המנגנונים והתהליכים המתרחשים בארגון ובסביבתו. לשם כך, מבוצעים מיפוי ובחינה של תהליכים ארגוניים, פעילויות ארגוניות, קשרי גומלין עם הסביבה הפנימית והחיצונית של הארגון, מגבלות ארגוניות וכיו"ב.
לרוב, על סמך ממצאי האבחון מגובשים כיווני הפעולה ומנוסחות המלצות לגבי השינוי הדרוש לארגון, היקפו ואופיו.
 

בין שירותי הבדיקות והאבחונים הארגוניים, שאנו מציעים ניתן למנות:

  • ביצוע תהליכי אבחון ארגוני לבניית תמונת מצב ארגונית, ובהתאם לכך גיבוש כיווני פעולה וקווים מנחים לשינוי הדרוש ולאופן יישומו.
  • ביצוע בדיקות ובחינות ארגוניות לזיהוי ליקויים וחסמים ארגוניים ולאיתור מוקדי ההתערבות הדרושים (נקודות לשיפור ולשימור), כמו גם מתן המלצות לפתרונות הולמים.